Voorwaarden

HIER VIND U DE VOORWAARDEN VOOR LEVERING
1) Voorwaarden online aanmelding bijscholingen
2) Voorwaarden voor levering van producten

1) Aanvullende voorwaarden Vrouw&Zorg Bijscholing open inschrijving en online aanmelding via Zorg in Opleiding*

Open inschrijving-
Dit betreft de scholingen/trainingen die door Vrouw&Zorg op de eigen opleidingslocaties wordt verzorgt.
Hieronder vallen de scholingen voor kraamverzorgenden, verloskundigen, AGNIO/ANIO en (O&G) verpleegkundigen waar men zich individueel voor kan aanmelden.
Inschrijving vindt plaats middels het online inschrijvingsformulier.

Online inschrijving-
Met het versturen van het online inschrijvingsformulier is men definitief ingeschreven voor de specifieke scholing. Voor afmelding van de aanmelding gelden de annuleringsvoorwaarden (zie verder op deze pagina).

Persoonsgegevens - Uw gegevens worden ten behoeve van onze administratie opgenomen in een database en conform de Wet Persoonsregistratie behandeld. Door accordering van deze voorwaarden verklaart u zich op de hoogte van deze voorwaarden en de algemene voorwaarden Vrouw&Zorg en gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Aanmelding -
Met het aanmelden verplicht de deelnemer het inschrijfgeld te voldoen. De betaling van de scholing dient per IDEAL te geschieden
Na ontvangst van de inschrijving zal men uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de scholing verdere informatie ontvangen over de scholing, voorbereiding etc. Er zijn beperkt aantal deelnemerplaatsen beschikbaar.

Afmelding -
- Afmelding dient zowel telefonisch als per email met ontvangstbevestiging te geschieden.
- tot 6 weken voor de scholing wordt bij afmelding €17,50 afmeldingskosten in rekening gebracht.
- 4-6 weken voor de scholing wordt bij afmelding 55% van het cursusgeld als afmeldingskosten in rekening gebracht.
- bij afmelding binnen 4 weken voor de scholing worden de gehele kosten van de scholing in rekening gebracht.
- bij afmelding kan een plaatsvervangende deelnemer worden ingestuurd. Dit dient telefonisch en per email te worden aangevraagd.

Cursusprijzen – De kosten van de bijscholing zijn berekend per deelnemer inclusief cursusmaterialen, administratiekosten, koffie/thee. Voor aanvullende catering zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn vooraf inzichtelijk.
Na ontvangst van het cursusgeld krijgt de deelnemer uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst per email een definitieve bevestiging en het trainingsprogramma toegestuurd.
Fouten in teksten, aanbiedingen en cursusprijzen vermeld op drukwerk en andere (Multi) media (internet etc.) zijn voorbehouden.

Planning – De cursusagenda bevat de planning van scholingen voor de verschillende beroepsgroepen. Fouten in de planning zijn voorbehouden. Wijzigingen in de planning zullen op de website bekend worden gemaakt en per email aan deelnemers die zich reeds hebben aangemeld.

Annulering – Vrouw&Zorg behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden een cursus te annuleren. Deelnemers zullen hierover afhankelijk van de omstandigheden zo snel mogelijk over worden ingelicht per e-mail/telefonisch. Er zal zo mogelijk een alternatieve tijdstip e/o datum worden vastgesteld waarop de inhaalmogelijkheid zal plaatsvinden. Indien het niet mogelijk is om de scholing op de nieuwe datum bij te wonen of het niet mogelijk is een nieuwe bijeenkomst te organiseren zal het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Er kan geen claim worden ingediend voor gemaakte kosten anders dan het inschrijfgeld. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen 3 weken na de cursusdatum teruggeboekt.

Klachtenregeling – Op de website www.vrouwenzorg.nl vind u het klachtenformulier. Op dit formulier kunt u een klacht deponeren n.a.v. een scholing en/of contact met een van onze medewerkers. Alleen de informatie die is opgenomen op dit formulier zal gebruikt worden in de behandeling van uw klacht. Indien nodig zullen wij contact met u opnemen voor aanvullende informatie. De klacht wordt vertrouwelijk door ons behandeld.
Uw klacht zal door ons worden geregistreerd en behandeld. U ontvangt binnen 4 weken na indiening van ons een reactie.

Correspondentie - Alle correspondentie vanuit Vrouw&Zorg en Zorg in Opleiding zal per email verlopen. Indien dit een probleem is voor de deelnemer dient deze dit direct telefonisch kenbaar te maken bij Vrouw&zorg. tel.: 06 81 12 75 05 (ma-vr 10.00-18.00 uur)

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2) PRODUCT VERKOOP VOORWAARDEN
LEVERINGSVOORWAARDEN

Gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding van onderstaande Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, aankoop en overeenkomst welke wordt aangeboden/aangegaan op www.vrouwenzorg.nl en www.zorginopleiding.nl

1. Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Nadat u de artikelen hebt afgerekend, krijgt u op uw scherm een bevestiging van de bestelling.U ontvangt ook nog een bevestiging per e-mail . Bewaar dit zorgvuldig, zodat uw bestelling bij eventuele vragen gemakkelijk getraceerd kan worden.

2. Betaling
Vrouw&Zorg levert een bestelling na ontvangst van betaling. Betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Indien u kiest voor de optie vooruit betalen wordt u verzocht z.s.m., uiterlijk binnen 7 dagen, het verschuldigde bedrag over te maken op het vermelde rekeningnummer.
Voor de afhandeling van het internet betalingsverkeer werkt Vrouw&Zorg-Zorg in Opleiding samen met Mollie bv . Mollie b.v. zorgt voor de veilige financiële afhandeling van alle bestellingen. De betaling voor uw order betaalt u via Mollie aan ons. Hier merkt u zelf verder niets van. Op de betalingsopdrachten zijn de algemene voorwaarden van Mollie  van toepassing.
Mollie  zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen door het gebruik van Secure Socket Layer (SSL), een geavanceerd beveiligingssysteem voor internet om uw gegevens te beschermen. Om de veiligheid van het bestelproces te garanderen, worden alle gegevens - inclusief naam en adres gecodeerd opgeslagen op een Secure Server. Wanneer een betaling is voldaan en levering heeft plaatsgevonden en de betaling op een later moment gestorneerd wordt, blijft de betalingsverplichting van kracht.

3. Verzending & Levering
De verzendkosten worden berekend aan de hand van het gewicht van het pakket. Wij hanteren de tarieven van PostNL
Vrouw&Zorg streeft ernaar een bestelling binnen 6 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de -30 dagen leveringstermijn- geeft recht op annulering van de bestelling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer een bestelling niet aan de verwachtingen voldoet die redelijkerwijs en op basis van de door Vrouw&Zorg-Zorg in Opleiding verstrekte informatie te stellen zijn aan het artikel, dan dient dit schriftelijk (per e-mail of post) en gemotiveerd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar te worden gemaakt. Alle correspondentie dient te verlopen onder vermelding van het ordernummer en het afleveradres. Vrouw&Zorg-Zorg in Opleiding zal trachten de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op te lossen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft  Vrouw&Zorg-Zorg in Opleiding de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

4a Retournering
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan  Vrouw&Zorg-Zorg in Opleiding te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en indien aanwezig, de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.  Vrouw&Zorg-Zorg in Opleiding  zal na ontvangst van de retourzending, binnen dertig (30) werkdagen het factuurbedrag (exclusief de verzendkosten) restitueren indien aan genoemde voorwaarden is voldaan. Cd`s (compact discs), e-learning, verbruiksartikelen en steriele materialen kunnen niet worden geruild, en vallen buiten deze regeling.
4b Breuk/beschadiging
Indien u artikelen ontvangt die beschadigd zijn of bij breuk/lekkage, dient u dit te kunnen aantonen. Maakt u dan bijv. een digitale foto ,van het artikel en evt. bij lekkage de rest van de inhoud in de doos. Deze informatie mailen naar info@vrouwenzorg.nl . Wij nemen u klacht dan in behandeling en lossen dit naar alle redelijkheid op.
5. Aansprakelijkheid
Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, prijzen, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. Vrouw&Zorg-Zorg in Opleiding is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website is/zijn verkregen.
Vrouw&Zorg-Zorg in Opleiding is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet kunnen leveren van bestelde artikelen.

6. Privacy
Vrouw&Zorg-Zorg in Opleiding behandelt persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en zal deze nooit aan derden aanbieden. Persoonsgegevens zijn digitaal en fysiek beveiligd en worden gebruikt t.b.v. facturering, communicatie rondom het aangeschafte product, bijschrijving scholingspunten in kwaliteitsregisters en wordt opgenomen in een individueel scholingsoverzicht en verzendlijst die is samengesteld om in de toekomst de deelnemer te wijzen op het verlopen van een certificaat of om een nieuw aanbod te doen. Deze database en verzendlijst wordt alleen gebruikt door Vrouw&Zorg-Zorg in Opleiding. Indien hier geen prijs op wordt gesteld dan is het te allen tijde mogelijk dit schriftelijk (per e-mail of post) aan te geven. De gegevens worden dan onmiddellijk uit ons digitale systeem verwijderd.

7. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Vrouw&Zorg-Zorg in Opleiding ten allen tijde worden gewijzigd.
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

3) GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Vrouwenzorg gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor:
- correspondentie
- facturering
- opstellen certificaat e/o verklaringen
- accreditatiepunten bijschrijving in het betreffende register
- opname scholingsoverzicht (database van de door u bijgewoonde scholingen bij Vrouwenzorg)

De voor Vrouwenzorg benodigde persoonsgegevens zijn:
- Naam, adresgegevens, KCKZ e/o BIG nummer, beroep en geboortedatum

Beveiliging - Uw persoonsgegevens zijn zowel digitaal als fysiek beveiligd en worden niet aan andere partijen verstrekt.

Nieuwsbrief- Voor het ontvangen van de nieuwsbrief dient u zich apart aan te melden en toestemming te geven voor het gebruik van de door u verstrekte gegevens.

Vergeten worden? - Indien u na de door u bijgewoonde Vrouwenzorg scholing niet meer wenst opgenomen te zijn in onze database kunt u een verzoek tot vergeten indienen.
U kunt dit verzoek per email aan ons toesturen. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn t.b.v. financiele afhandelingen bij Vrouwenzorg zullen bewaard blijven gedurende de wettelijke vereiste periode vanuit de Nederlandse Belastingdienst.

Mislukte e/o niet afgeronde aanmelding en hierbij ingevoerde persoonsgegevens - Indien uw aanmelding door u is afgebroken of is mislukt zullen de daarbij ingevoerde perssonsgegevens binnen 5 werkdagen uit de database worden verwijderd.

Klachten - Via ons klachtenformulier kunt u ook m.b.t. het gebruik van uw persoonsgegevens door Vrouwenzorg een klacht indienen.
De klacht zal volgens de daar in opgenomen procedure verlopen.* Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden voor freelance werkzaamheden van Vrouw&Zorg.
U kunt deze voorwaarden vinden op: www.vrouwenzorg.nl

© 2012 - 2019 Vrouw&Zorg-VrouwenZorg | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.